بخش زمینی

بخش زمینی:

این بخش از تجهیزات به روز و مدرن بهره مند می باشد و طی سالهای گذشته فعالیتهای متفاوتی در خصوص تهیه نقشه به روش زمینی انجام داده است از قبیل:

 

1- تهیه نقشه توپوگرافی (شبکه بندی و تاکئومتری)در مناطق مختلف کشور

2- تهیه نقشه کاداستر

3- تهیه نقشه مخازن و محور سدهای در دست مطالعه

4- تهیه نقشه وضع موجود شهرکهای صنعتی

5- تهیه نقشه وضع موجود صنعت نفت و گاز