بخش کاداستر

در این زمینه شرکت فعالیت گسترده داشته و در مناطق مختلف کشور تهیه نقشه نموده است منجمله تهیه نقشه کاداستر کل اراضی شبکه آبیاری و زهکشی گتوند به وسعت 54000 هزارهکتار.