بخش فتوگرامتری

این بخش از پشتوانه فنی افراد با سابقه بالای 20 سال درامرفتوگرامتری بهره منداست و شامل تجهیزات به روز و مدرن رقومی می باشد،این شرکت جزء اولین شرکتهای نقشه برداری می باشد که در بخش فتوگرامتری برای اولین بار در کشور از عکسهای رقومی تهیه نقشه نموده است .