بخش استرئو

در این بخش شاید این شرکت از معدود شرکت هایی باشد که در این زمینه بسیار فعال و تخصصی عمل نموده است و پروژه های بسیار وسیعی را انجام داده است . برای مثال انجام عملیات استرئو اراضی ناحیه شمال دز به وسعت حدود 220000 هزار هکتار که بصورت یکجا و متمرکز جهت تهیه نقشه 2000/1 انجام گردیده است.