مهندسین مشاور دز نقش راه در سال 1373 توسط مهندس محمدعلی ارزانپور به منظور ارائه خدمات
در این بخش شاید این شرکت از معدود شرکت هایی باشد که در این زمینه بسیار فعال و تخصصی
در این زمینه شرکت فعالیت گسترده داشته و در مناطق مختلف کشور تهیه نقشه نموده است
این بخش از تجهیزات به روز و مدرن بهره مند می باشد و طی سالهای گذشته فعالیتهای متفاوتی در
این بخش از پشتوانه فنی افراد با سابقه بالای 20 سال درامرفتوگرامتری بهره منداست و شامل